購書方法說明

請先來電07-3348080或MAIL至台語傳播tgtpbooks@gmail.com 詢問欲購買之書籍,確定有無庫存才匯款。高雄聯絡處地址:高雄市苓雅區仁智街106巷2號6樓之3,請先來電約好時間才前往。
匯款劃播後,請MAIL單據至信箱,附上收件者+地址+電話+書籍。
訂書少於1000元,需外加郵資65元。付款如需要採取貨到付款(郵局代收)會依照金額外加郵局代收貨款金額。
郵局劃撥口座:50176135 戶名:台語傳播企業有限公司。
銀行電匯iah ATM轉帳
彰化銀行北新分行活期存款 5623-01-068191-00 戶名:台語傳播企業有限公司(ATM匯款行代碼:009,匯款行名稱:彰銀北新)


2020年2月23日 星期日

奪人ê愛:藍春瑞台語小說集(2)作者: 藍春瑞

出版社:台語傳播企業有限公司

出版日期:2019年12月

定價:350元

ISBN:9789869723770

規格:平裝 / 344頁 / 15 x 21 x 1.72 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

作者簡介 

藍春瑞

  一世人短短--à,是幾十冬niâ,uì讀冊、做兵、娶某生囝、公務員ê考試到入去官廳,phâng hit款食bē飽、iau bē死ê頭路,m̄管是公所、農委會ê試驗單位、國中、病院kap工程機關到路尾仔四个高中,tîng-tîng-tha̍h-tha̍h lóng是一目nih仔就過--去。Tsit內底ê經過,若kap調職、升官、考績有牽磕--ê,lóng是艱難、厭siān占khah大面,就準講有歡喜、樂暢ê時tsūn,mā是短短--à一睏仔就過--去,莫怪tiānn-tiānn聽一寡宗教家、哲學家leh講人出世來世間,就是一種ē了bē盡ê苦惱kap操煩,落塗時就是艱艱beh起鼓ê頭一步。

  我m̄是文學家、藝術家,mā m̄是啥mih怪跤,m̄-koh我有認知著寫台文是一種「無tí止、永遠bē盡磅」ê khang-khuè,意思是你若有寫--落-去ê意向,決定對現此時ê成就有一絲仔tìng意ê ǹg望,生成就bē艱苦、bē厭siān,koh有淡薄仔歡喜kap樂暢ê穡頭thang沓沓仔過日,真正是爽kah叫m̄敢。Tsit款代誌心適koh有議niū,好sńg koh bē想懶屍,是我sannh心寫台文小說ê起因,mā是出版第二本小說ê本意。


  目錄 

推薦序
歡喜koh榮幸   /邱文錫
比《無影無跡》koh愈精彩   /蔡宗禮
寫出早前庄跤ê人情世事   /陳憲國
青春ná行ná倚,小說愈寫愈真   /Teng Hongtin丁鳳珍
踏話頭   /藍春瑞
小說
奪人ê愛
怨妒
枉死大甲溪ê冤魂
牽手kap夥計
團圓
還願
伊kám有病
一醒四冬ê麻雀夢
做工仔人

內容簡介
 

一世人短短--à,是幾十冬niâ,uì讀冊、做兵、娶某生囝、公務員ê考試到入去官廳,phâng hit款食bē飽、iau bē死ê頭路,m̄管是公所、農委會ê試驗單位、國中、病院kap工程機關到路尾仔四个高中,tîng-tîng-tha̍h-tha̍h lóng是一目nih仔就過--去。Tsit內底ê經過,若kap調職、升官、考績有牽磕--ê,lóng是艱難、厭siān占khah大面,就準講有歡喜、樂暢ê時tsūn,mā是短短--à一睏仔就過--去,莫怪tiānn-tiānn聽一寡宗教家、哲學家leh講人出世來世間,就是一種ē了bē盡ê苦惱kap操煩,落塗時就是艱艱beh起鼓ê頭一步。

  講著艱難……,beh考初中、高中、大學ê聯考kap兩擺ê公務員考試,無暝無日phue命leh讀hit幾本仔冊,kan-ta為著beh hōo tiâu tī壁頂tsit項代誌niâ,suah tio̍h-ài kā無事sái、hām讀冊無sio黏蒂帶ê khang-khuè lóng tàn去十三天外,放hōo無要無緊,hit種ê tu̍h-lān kap怨tsheh正經講bē出喙,就準beh講hông知影,mā無人beh聽。

  反倒tńg來講,tsiânn濟kái ê放榜知影家己有法度考tiâu ê時tsūn,hit種歡喜、樂暢真正m̄是一工兩工、三兩句話就有法度pué ē清ê代誌,khah害--ê是歡喜、樂暢lóng擋bē久長,liam-mi就退tâng--去--ah。親像講三層仔肉好食,三頓lóng直透創tsit味hōo你食,起頭生成ē hìng-hìng,兩工仔過就uì喙、厭siān,tse iáu是小局,歹剃頭--ê是你逃bē出現此時ê頭路kap環境,koh m̄敢sái性地辭頭路tsiah是忝頭!

  是按怎ē有艱難、厭siān、歡喜kap樂暢ê心情leh起起落落搬bē煞?我家己leh臆,是因為lán lóng leh jiok一寡有tí止、ē盡磅ê代誌來做目標,iáu未得--著ê時是艱苦tsē-kuà,逐工hainn-hainn-tshan。追ē著ê時tsūn就即時暢kah lān-pha kiōng-beh lut--去,掠準tsit世人食穿lóng有--ah。Mê角出tī 「有tí止、ē盡磅」ê mi̍h件親像講權力、官位、錢項kap田園、厝地,lóng是一山望過一山,bē輸永遠thūn bē tīnn ê屎ha̍k仔空án-ne,m̄是kan-ta凝心得bē著--ê,mā ē怨妒別人比lán khah khiàng,就準講有一日hōo你選tiâu總統、做著皇帝、好額kah bē輸王永慶án-ne,mā是嫌肝嫌kiān,逐項lóng bē夠khuì。

  M̄-koh,lán若追求文學、藝術tsit款「無tí止、永遠bē盡磅」ê khang-khuè,你ē逐工hìng-phut-phut沉tī內底koh bē huah忝,是因為tse是lán家己ê心願,無人kā lán用強--ê,若kah家己有hit款ê意神,心肝hìng到tè--ah,就無leh煩惱別人按怎看tsit个代誌,khah-ke mā有tsiânn濟人ē罵文學家、藝術家是一陣痟kah無尾溜ê怪跤。

  我m̄是文學家、藝術家,mā m̄是啥mih怪跤,m̄-koh我有認知著寫台文是一種「無tí止、永遠bē盡磅」ê khang-khuè,意思是你若有寫--落-去ê意向,決定對現此時ê成就有一絲仔tìng意ê ǹg望,生成就bē艱苦、bē厭siān,koh有淡薄仔歡喜kap樂暢ê穡頭thang沓沓仔過日,真正是爽kah叫m̄敢。Tsit款代誌心適koh有議niū,好sńg koh bē想懶屍,是我sannh心寫台文小說ê起因,mā是出版第二本小說ê本意。

  另外,李江却台語文教基金會kā我寫ê小說提供一tah出版成冊ê舞台,我ài kā in sueh多謝,若無in tàu-sann-kāng,我ê心願kap興趣就無才調達成--ah。

  Iáu有高雄市ê蔡宗禮老師撥工隨字仔校對,掠著tsok濟三講四m̄-tio̍h ê字句kap拼音有tîng-tânn ê所在,tsiah是功勞一大件。

  莫怪講beh出版ê文稿,tio̍h-ài tshiànn別人koh ho̍k--過,愈濟kái愈好,tsiah sa ē著讀--起-來bē順、邏輯有欠點ê段落kap字句,若無伊án-ne拚勢校對,真正就ē「làu-khuì步盡展,笑破人ê褲底」,tī tsia我mā ài kā伊講:「多謝!Lóo-la̍t!」
歡喜koh榮幸

邱文錫/李江却台語文教基金會董事長


 2009年,藍春瑞先生kā伊ê短篇小說集「無影無跡」交hōo gún基金會來出版,伊ê作品得著真濟大獎,kā伊出版是gún ê榮幸。Tsit-má,伊又koh將新作品交hōo基金會出版,gún猶原是歡喜koh榮幸。

 我看tsit集ê作品,lóng是伊身軀邊ê故事,tuì伊20 thóng歲ê大學生,到50外歲中年人ê代誌,時代背景是1970年到2000年,tse正是尾代台語人ê生活故事。伊是有減我幾歲,m̄-koh我對伊老練ê筆尾,tuann-tiah ê台語,感覺十分ê親切。Koh有,tsia-ê故事mā有火燒豬頭ê熟sāi面,我想,讀者若tī新聞媒體看著tsit款消息,lóng是華語報導、華文寫出,明明就是台灣人講台灣事,用華語表達,總--是差一khuì,tse kap 1970年代ê鄉土文學差不多。

 Hit時ê鄉土文學用華語寫作、台語對答感覺是無『接地氣』,無tshìng塗khuì。佳哉政權已經本土化,lán ê本土文學mā得著社會肯定,koh是教育部推動ê政策之一,tann tsit本小說集用台灣文寫台灣事、講台灣話,是百分之百ê台灣文學、台語文學,已經達到先賢所講--ê:「喙講台灣話,手寫台灣文」ê境界,lán逐家就ài好好仔kā伊珍惜,好好仔kā伊欣賞。

 好文章ài報hōo逐家知,hōo逐家共同來欣賞,m̄-koh,我suah有一寡顧慮。我主持台語讀冊會20外年,當然ài tī讀冊會裡食好tàu sio報,讀冊會--裡有父老兄弟kap姊妹。Gún若來讀「怨妒」、「牽手kap夥計」、「做工仔人」tsit三篇,若讀到眠床頂ê坎站,眾姊妹m̄知beh按怎tsiah好?我mā m̄知beh按怎tsiah好?Tse是我ê顧慮,我無步。

比《無影無跡》koh愈精彩

蔡宗禮/公視台語台節目顧問


 Ē記得六冬前,gún大樓通知beh領一張傳票,hit時tsūn心內就leh想,tann tsit聲害--ah,絕對m̄是好代誌;到管理室kā簽收,tsiânn實hōo我臆kah對對對,傳票頂面寫講『殺人未遂、傷害、毀損』,看一下是kiōng-beh昏--去。好佳哉,hit當時無隨掠狂揣gún細漢後生算siàu,mā是等到伊下課tsiah問一下明白,確定伊kap tsit層案件無牽磕,mā無講白賊,tsiah小可仔khah放心--淡-薄-仔。

 Suà--落陪伊去分局做筆錄,tī hia tsiah知影是伊好玄tuè人去看鬧熱,騎ê ia̋n-jín hōo路喙ê kha-mé-lah hip--著,人beh召伊去問清楚,是按怎哪ē tī hia出入;就án-ne因為tsit層案件,陪伊走警備隊、走地檢署,前後mā kô-lî kah beh三個外月,tsiah無代誌mā無案底,m̄-koh過程ê拖磨kap驚惶,到tann koh hōo gún翁仔某ê印象tsiok深--ê。

 對照藍老師tsit本新冊ê第九篇小說〈做工仔人〉,內底hit个做人序大講ê hit句話「家庭是一个論情無leh論理ê所在」,tsit句話hōo我tsiânn大ê感慨。Lán tiānn-tiānn聽人講「情理法」三項,仝一家伙仔人m̄是lóng bē-sái講法論理,因為互相有血脈ê牽連,也就是親情ê關係,所以法kap理有時ài先囥tī邊--a,顛倒ài先講情份tsiah tio̍h,當然koh-khah bē-sái無明無白就來起性地,因為án-ne有tang時仔ē起倒害。

 Koh攑頭第一篇〈奪人ê愛〉,lán想看māi--leh,tī lán ê親tsiânn、tī lán ê朋友、tī lán ê同事之間,是m̄是tsiok tsia̍p聽人leh講ta-ke、新婦之間,hia-ê sua-sua-sap-sap ê代誌,m̄是ta-ke苦毒新婦,就是新婦忤逆ta-ke。我想lán若看tsit篇〈奪人ê愛〉了後,若對人ê心理層次去分析、去理解,就ē-tàng khah體諒對方,án-ne tsit場千百年m̄ bat停歇ê戰爭,至少火氣就bē koh大腹。

 Bat聽人講藍老師寫ê小說有khah「重鹹」,拄聽--著ê時,我sīm--一-下,啥mi̍h叫做「重鹹」?小說本底就是leh描寫lán ê人生、lán ê生活,內容百面有酸甘苦澀,有悲歡離合,有生老病死,有七情六慾。所以對hia-ê自認為khah「高尚」ê人,我ē激倥kā in詼講,lín是按怎來tsit个世間--ê?M̄是男女情投意合、愛ê接觸,kám講是靠『藍芽』或者是靠Wi-Fi,kā lín爸仔母ê精kap卵鬥做伙--ê?

 我是通台灣所有讀藍老師tsit本小說ê讀者內底,第一个鼻芳--ê,我mā認為做台語ê事工是「做眾人ê khang-khuè,練家己ê功夫」,所以我算是tsiânn有福氣ê人。伊ê第一本小說《無影無跡》,精彩!Tsit本koh愈精彩!逐篇ê故事lóng實實在在發生tī lán ê身軀邊,所以「食好tàu sio報」推薦hōo lán台語界ê友志,kap有心想beh了解台語文ê朋友。

寫出早前庄跤ê人情世事

陳憲國/寶島新聲廣播電台台語顧問


 2018年3月中有一个機會,頭一擺去到藍--先-生春瑞兄tī雲林古坑ê山莊做人客,感謝伊tsiânn phong-phài ê招待,聽講伊又koh beh出冊--ah,就隨kā恭喜,伊講beh請我先讀看--leh。有tsiah-nī好ê機會thang代先讀著伊ê作品,我當然mā真歡喜就kā答應。

 過無偌久就tsih著豐惠姊ê mail,kā春瑞兄tsit幾年比賽有tio̍h名--ê,kap tī台語文雜誌刊--過--ê,揀選九篇文章e hōo--我,我真緊就kā讀過兩遍。

 春瑞兄ê台語文章tī lán北台灣ê台語文界是一粒一--ê,過去我就tsiânn愛讀伊寫ê台語小說,因為伊ê小說內容差不多lóng hām伊ê少年時代ê生活背景有關係,kap我ê少年時代mā tsiânn sio-siâng,lóng是kap田庄hām山林有牽連--著--ê,便若講著tsit方面ê事事項項,gún就lóng不止仔有話講。

 春瑞兄ê台語文章,有時ē tī頭前用lā話頭ê方式點出文章內文ê要點。親像tī第一篇〈奪人ê愛〉內底伊ê話頭語是:「La̍k屎la̍k尿iáu lân-san,無依無倚上艱難;suí某做伴有夠讚,老母孤單起怨嘆。奪情搶愛心肝殘,tōng-tu̍t誤會事oh辦;一鼎仝灶bē平安,兩家雙戶khah簡單。」一下就點出:小可有「翁親某親,老婆仔pha-tshia-lin」hit款ê情境。M̄-koh內情mā是不止仔有故事性,ná讀ē ná趣味。

 Tī第七篇ê文章〈伊kám有病〉tsit篇內底,伊寫出一个家庭若準有老大人外表看--起-來身體iáu好勢好勢,m̄-koh人suah是tsiânn無頭神,厝--裡ê人tiānn-tiānn ē hōo伊舞kah東倒西歪 。Tse suah hōo我感覺ná親像是leh寫我最近發生ê代誌--leh。M̄-koh,tse kám m̄是現此時lán台灣已經beh老化ê社會真普遍ê現象--leh?

 另外,tī〈做工仔人〉tsit篇,作者koh lā話頭講:「無膏大學生,原底欠本等;頭家嫌kap揀,莫怪踮厝閒。做工khah低等,骨力tsiah beh用;淺水一尾龍,m̄驚林口冷。睏是工寮間,lim酒眠床頂;鞋囥巷路前,臭衫壁堵弓。入目心bē清,臭味直透tshìng;想著頭殼腫,khah ē hiah hiau-hīng。Khang-khuè有時停,愛pua̍h是生成;kuānn酒sio對釘,痟話phōng-phōng-ing。菜店有人hìng,tsit項我m̄肯;甘願看夜景,搧風揣恬靜。」

 Tī早前lán台灣ê社會,就算講讀kah大學出業,若無背景iah是人事關係,beh揣著一个khah tsiânn樣ê頭路mā是tsiânn艱難。為著生活,mā只好降低標準,tuè手面趁食人,凊彩揣一个頭路bóng-ku-bóng-ku,thìng候時機。Tsit篇就是描寫一个初出社會ê少年人一開始就ē拄--著ê現象。

 伊tsit七篇,mā差不多lóng kap lán台灣無偌久進前ê庄跤ê人情世事有牽連--著, 親像入伍做兵、民間信仰、社區ê巡視、休閒ê活動kap男女之間ê偷來暗去……,lóng有tsiânn精彩ê描述,定著是lóng kap伊ê成長環境有相當ê關係。因為是有khah特別--淡-薄-仔,讀伊ê文章內底,mā ē-tàng ke學著真濟in hiah ê腔口kap話語,mā hōo lán對lán家己ê語言能力ē有bē少ê幫助。

陳憲國敬筆,2018年6月

青春ná行ná倚,小說愈寫愈真

Teng Hongtin丁鳳珍/國立台中教育大學台灣語文學系副教授


 真歡喜tī春瑞兄第二本小說集出版進前,ē-tàng先欣賞,koh ē-sái寫序來紹介hōo逐家。青春一目nih,離2009年春瑞兄出版頭本台語小說集《無影無跡》,雄雄已經過九冬。Hit時,感覺春瑞兄ê台語真suí-khuì tsiânn活跳,mā發現家己ê台語真散赤tsiok薄板,到tann猶原是án-ni。像我tsit款台語筋骨退化ê台灣人,讀春瑞兄ê台語寫作就是一帖好藥,小說ná讀家己ê台語愈來愈膨皮,實在真歡喜tsiânn感謝。

 小說ná讀,感受著春瑞兄ê誠懇參大方,無藏寶lóng真心,mî-nuā寫頂真講。我感覺tse是berh做小說家ài有ê才調,因為我家己無法度做kah夠,致使我tsiânn久無寫小說。

 按春瑞兄ê小說ē-tàng看著台灣查埔人ê思考參意志,tse mā是我khah oh理解--ê,tī欣賞春瑞兄ê小說tsiah ē-tàng清楚倚近台灣查埔人ê心事。人講查某、查埔是無sio-siāng ê生物,若是berh好好tī地球做伙過日子做代誌,的確是buē-tàng閃避,ài互相理解。讀春瑞兄ê小說,hōo lán看見台灣查埔參查某ê真情假意、鹹酸苦澀、糖甘蜜甜,看著理智kap慾望leh giú大索ê戰事,看著意愛參絕情ê悲喜曲,tī-leh讀春瑞兄ê小說ê時,青春雄雄行倚--來,hōo lán buē-tàng走閃。

 「寮仔內,聽ē著四箍liàn-tńg一tsūn一tsūn ê橫雨,親像鼎底ê塗豆,炒kah sà-sà叫,hōo阿明規sian人起驚惶,koh揣無tsáng頭thang sa。M̄-koh,到底是透港拚ê大雨ak樹葉仔teh tân?Iah是起生狂ê坑溝仔水teh響?Koh有成是kap阿明tso心鬱卒ê哭聲,三項lām-lām做一伙teh滾絞,tsiah ē分bē清,mā聽bē明。」Tse是〈團圓〉內底真suí-khuì ê描寫,kánn-ná一首詩一條歌,tshan像是溪水流過lán心肝底ê聲,春瑞兄tī小說展現出鋪排景緻ê才情,tse是伊送hōo讀者ê禮物,請逐家沓沓仔欣賞。----------------------------------------------------------------------
訂書少於1000元,需外加郵資65元。(2015/03/03更新)
付款如需要採取貨到付款(郵局代收)外加30元郵局手續費。
beh買冊請連絡:
郵局 劃撥口座:50176135 戶名:台語傳播企業有限公司
銀行電匯iah ATM轉帳 彰化銀行北新分行活期存款 5623-01-068191-00 
戶名:台語傳播企業有限公司
E-Mail:tgtpbooks@gmail.com
連絡人:鄭小姐(高雄)
TEL/07-334-8080 (高雄聯絡處,拜一到拜五10:00-17:00) 
 ----------------------------------------------------------------------

沒有留言:

張貼留言